Zpět

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY „RECRUIRO.COM“

obchodní společnosti
HS Interactive s.r.o.
se sídlem Výhledy 265/15, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
IČ: 277 73 710
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29345

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností HS Interactive s.r.o., se sídlem Výhledy 265/15, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava, IČ: 277 73 710, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29345 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.recruiro.com (dále jen „webová stránka“).

1.2. Objednatelem může být právnická osoba či fyzická osoba podnikatel.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.4 obchodních podmínek.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty uvedené v žádosti o registraci (dále jen „adresa objednatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů a využívat službu (čl. 4.1), včetně vkládání formulářů (on-line testů) a využívání vzorových formulářů (on-line testů) zpřístupňovaných v rámci služby poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci objednatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů objednatelem).

3.3. Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý objednatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Objednatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem či jinou osobou. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.5. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli službu spočívající v poskytnutí on-line nástroje sloužícího k prověřování zájemců o zaměstnání (dále jen „uchazeč“) zejména ohledně znalostí, schopností a dalších předpokladů pro výkon zaměstnání uchazeče, a to prostřednictvím on-line testů vytvořených objednatelem v jeho uživatelském účtu (dále jen „služba“). V rámci služby mohou být objednateli zpřístupněny také vzorové formuláře (on-line testy) vytvořené poskytovatelem.

4.2. Smlouvou o poskytování služeb se objednatel zavazuje platit poskytovateli odměnu za využívání služby, a to ve výši odvíjející se od zvoleného tarifu služby. Jednotlivé tarify služby jsou blíže specifikovány na internetové adrese https://www.recruiro.com (dále jen „tarify služby“).

4.3. Na základě smlouvy o poskytování služeb nejsou objednateli poskytovatelem poskytovány poradenské služby, zejména poradenské služby v oblasti personalistiky či práva, přičemž objednatel v plném rozsahu odpovídá za to, že jeho činnost vyvíjená prostřednictvím služby je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to i v případě využití vzorových formulářů (on-line testů) zpřístupněných mu poskytovatelem v rámci služby.

4.4. Objednatel je povinen dodržovat všechny své povinnosti vůči uchazečům vyplývající z obecně závazných právních předpisů, včetně splnění všech informačních povinností vyplývajících z regulace v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci služby bude objednateli mimo jiné umožněno uložení informačních či smluvních textů pro uchazeče.

5. PODMÍNKY SLUŽBY

5.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené objednatelem v rámci služby nemusí být poskytovatelem zálohovány.

5.3. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

5.4. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb.

5.5. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.6. Objednatel bere na vědomí, že pro přihlášení uchazeče do systému (při využívání služby objednatelem) může být poskytovatelem vyžadována registrace uchazeče v rámci sociální sítě www.facebook.com provozované společností Facebook, Inc., se sídlem 156 University Avenue Suite 300, Palo Alto, CA 94301.

6. ODMĚNA PRO POSKYTOVATELE

6.1. Za využití služby se objednatel zavazuje platit poskytovateli odměnu, a to ve výši stanovené v tarifu služby, jež je stanovena i v závislosti na rozsahu využití služby objednatelem.

6.2. Odměna pro poskytovatele je splatná před započetím využívání služby objednatelem.

6.3. Odměna pro poskytovatele je splatná bezhotovostně, a to buď:

6.3.1. převodem na účet poskytovatele č. 2401516891/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., nebo

6.3.2. prostřednictvím platebních systémů provozovaných třetími osobami, včetně možnosti provedení úhrady platební kartou.

6.4. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně pro poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

6.5. V případě platby převodem na účet poskytovatele, je objednatel povinen uhrazovat odměnu pro poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

6.6. Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to vždy po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele či daňový doklad - fakturu vystaví v uživatelském účtu objednatele.

6.7. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli (včetně možnosti užití služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

6.8. Možnost čerpání služby objednatelem může být odložena až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY – OBSAH UKLÁDANÝ OBJEDNATELEM

7.1. Objednatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

7.1.1. porušuje normy v oblasti pracovního práva či v oblasti regulace zaměstnanosti,

7.1.2. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

7.1.3. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

7.1.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

7.3. Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jiné hromadné zprávy. Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Objednatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

7.4. Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Objednatel nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další osoby užívající službu či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.

7.6. Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby objednatelem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá objednatel. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání objednatele.

7.7. Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených objednatelem v rámci služby. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření, a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby.

7.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. V případě, že objednatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „chráněné dílo“), uděluje objednatel uložením nebo šířením chráněného díla v rámci služby poskytovateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva chráněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.1 obchodních podmínek.

8.2. Licence k chráněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování chráněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení, a to od okamžiku uložení nebo šíření chráněného díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci k chráněnému dílu využít.

8.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn chráněného díla provedených poskytovatelem (nebo třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému chráněnému dílu.

8.4. Ustanovení čl. 8.1 až čl. 8.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na ty případy, kdy příspěvek objednatele nepodléhá ochraně autorským právem či právem na ochranu osobnosti.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či objednatelem poskytovatel.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 16.6). Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

9.3. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za jeden (1) měsíc využívání služby předcházející vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za jeden (1) měsíc využívání služby předcházející vzniku újmy na straně objednatele.

9.4. Objednatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.

9.5. Objednatel bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn poskytnout vzorové formuláře (on-line testy) zpřístupněné poskytovatelem v rámci služby či jejich části třetí osobě a nesmí vzorové formuláře (on-line testy) zpřístupněné poskytovatelem v rámci služby či jejich části využít mimo rámec služby. V případě, že objednatel poruší ustanovení předchozí věty, vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé poskytovateli.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE

10.1. Svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) vůči objednateli, který je fyzickou osobou, související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb a pro účely jednání o této smlouvě plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB (UCHAZEČŮ)

12.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele z popudu objednatele (jako správce osobních údajů) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených objednatelem či pro objednatele v rámci služby, zejména osobních údajů uchazečů. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že objednatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje objednatel tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

12.2. Objednatele nesmí v rámci služby ukládat osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména uchazeči. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů uchazečů, které uchazeč objednateli v rámci služby uloží.

12.3. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, strukturování, omezení či výmazu.

12.4. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatelem), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů či pokud nebude docházet ke zpracování osobních údajů poskytovatelem na jeho vlastní odpovědnost.

12.5. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.

12.6. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele. Poskytovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

12.7. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Poskytovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

12.8. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně veřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku nahradit.

12.9. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti objednateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stran.

12.10. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, platí ustanovení čl. 9.3 obchodních podmínek.

12.11. V případě, že zaniknou všechny právní důvody pro zpracování určitých osobních údajů objednatelem či v jiných případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, je objednatel povinen takové osobní údaje uložené v rámci služby neprodleně anonymizovat či smazat.

13. POZASTAVENÍ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

13.1. Na základě žádosti objednatele v textové podobě doručené poskytovateli může dojít k pozastavení využívání služby objednatelem, přičemž po dobu tohoto pozastavení:

13.1.1. nevzniká poskytovateli právo na odměnu za poskytování služby;

13.1.2. budou objednateli znepřístupněny některé či všechny informace uložené objednatelem v rámci služby.

14. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

14.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

14.2. Smlouva o poskytování služeb může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Účinnost smlouvy o poskytování služeb končí uplynutím výpovědní lhůty.

14.3. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli, a to na adresu objednatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

14.4. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 8 obchodních podmínek. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb dojde k odstranění všech informací uložených objednatelem v rámci služby.

15. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

15.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

15.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

16.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

16.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž objednatel výslovně souhlasí.

16.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

16.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@recruiro.com, telefon +420 595 173 074.

V Ostravě dne 12.10.2018
HS Interactive s.r.o.