Zpět

PODMÍNKY VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V RÁMCI WEBOVÉ SLUŽBY „RECRUIRO.COM“

obchodní společnosti
HS Interactive s.r.o.
se sídlem Výhledy 265/15, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
IČ: 277 73 710
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29345

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností HS Interactive s.r.o., se sídlem Výhledy 265/15, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava, IČ: 277 73 710, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29345 (dále jen „poskytovatel“) a třetími fyzickými osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně zřízení a vedení uživatelského účtu v rámci služby „Recruiro.com“ (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.recruiro.com (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.4 obchodních podmínek.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel při využití svých uživatelských údajů vedených v rámci sociální sítě www.facebook.com provozované společností Facebook, Inc., se sídlem 156 University Avenue Suite 300, Palo Alto, CA 94301. Akceptací tohoto návrhu poskytovatelem v rámci webové stránky (spočívající ve faktickém umožnění využívat uživatelský účet) je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.2. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a komunikovat stanoveným způsobem s třetími osobami, zejména s potencionálními zaměstnavateli (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlášením přes Facebook. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem či jinou osobou. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.4. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „služba“). Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel na základě smlouvy o poskytování služeb nezajišťuje pro uživatele jiné služby než samotný provoz uživatelského účtu uživatele v rámci webové stránky. Do právních vztahů souvisejících s nabídkami zaměstnání či s jinými nabídkami vstupují s uživatelem třetí osoby, a to na jejich vlastní odpovědnost (zejména potencionální zaměstnavatelé) (dále společně jen jako „zaměstnavatelé“), včetně souladu s veřejnoprávní regulací v této oblasti. Poskytovatel pouze zajišťuje prostředky a prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživatelem a takovou třetí osobou.

4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené uživatelem v rámci služby nemusí být poskytovatelem zálohovány.

4.4. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

4.5. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb.

4.6. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY – OBSAH UKLÁDANÝ UŽIVATELEM

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

5.2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

6.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.

6.4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.7). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

6.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.7. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.7). Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá uživateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

6.9. V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší 100,- Kč. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku 100,- Kč.

6.10. Uživatel bere na vědomí, že texty, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.

6.11. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn poskytnout vzorové formuláře (on-line testy) zpřístupněné poskytovatelem či zaměstnavatelem v rámci uživatelského účtu nebo jejich části třetí osobě a nesmí vzorové formuláře (on-line testy) zpřístupněné poskytovatelem či zaměstnavatelem v rámci uživatelského účtu nebo jejich části využít mimo rámec uživatelského účtu. V případě, že uživatel poruší ustanovení předchozí věty, vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti uživatelem. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé poskytovateli.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

7.1. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb a pro účely jednání o této smlouvě plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv zasláním žádosti na E-mailovou adresu poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu nemusí dojít k odstranění všech informací uložených uživatelem v rámci služby.

9.4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

10. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

11.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

11.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@recruiro.com, telefon +420 595 173 074.

V Ostravě dne 12.10.2018
HS Interactive s.r.o.